dimecres, 20 de febrer del 2008

Consejo de Coperación Bibliotecaria

M’ha semblat que se n’ha parlat poc de la “Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas”, llei que ratifica el preu fix dels llibres i que, almenys a Catalunya, té implicacions clares que han canviar la política de descomptes d’Abacus. La Llei, a l’article 15, assenyala que l’Administració General de l’Estat, en col·laboració amb la resta d’administracions, “promoverán e impulsarán la cooperación bibliotecaria mediante el establecimiento de planes específicos que se evaluarán y actualizarán periódicamente”. A l’empara d’això, es crea el Consejo de Cooperación Bibliotecaria, amb la finalitat d’afavorir i promoure el desenvolupament i la millora de les condicions de les biblioteques i dels seus serveis. L’1 de gener (i malgrat ser festa assenyalada) el BOE va publicar el REAL DECRETO 1573/2007, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Consejo de Cooperación Bibliotecaria. El RD 1573/2007 fixa:
  • Art. 1. Els objectius del RD: fixar l’objecto, composició i funcions del Consejo
  • Art. 2. Composició: càrrecs dels ministeris de cultura i educació, 1 representant per cada autonomia, 3 en representació de l’administració local, el rector president de Rebiun, els presidents de les comissions tècniques (vid. Art. 10) i 1 vocal en representació de les associacions professionals
  • Art. 4. Funcions del Consell, la citada en 1r lloc i la fonamental: “Promover la integración de los sistemas bibliotecarios de titularidad pública en el Sistema Español de Bibliotecas, de conformidad con lo previsto en el artícu-lo 14.2.c) de la Ley 10/2007, de 22 de junio, e impulsar los diferentes tipos de bibliotecas y de redes bibliotecarias potenciando su desarrollo específico y fomentando líneas de cooperación entre ellos.”
  • Art. 5. Les funcions del òrgans del consell, entre els que destaca la creació de 5 comissions tècniques de cooperació: una per a la Biblioeca Nacional i les biblioteques nacionals i regionals, una per a b. Públiques, una per a b. Escolars, una per a b. Universitàries, una per a b. Especialitzades
  • Arts. 6/9 determinen composició i funcions de la presidència, del Ple i de la Comissió Permanent
  • Art. 10. Sobre les comissions tècniques de cooperació: composició i funcions. Sembla que aquestes comissions poden tenir un paper fonamental, ja que es reuniran de forma autònoma i seran les que regularan els temes que tractarà i aprovarà el Ple
El mateix BOE, publica